Cho A là tập hợp các ước nguyên dương của 24, B là tập hợp các ước nguyên dương của 18. Những kết quả sai trong các kết quả cho sau đây là

(a) Tập A có 8 phần tử.

(b) Tập B có 6 phần tử.

(c) Tập A ∪ B có 14 phần tử.

(d) Tập A ∩ B có 4 phần tử.

(e) Tập A \ B có 2 phần tử.

(h) Tập B \ A có 2 phần tử.

A.

(b), (c) và (e).

B.

(c) và (e).

C.

(a), (d) và (e).

D.

(b), (c) và (d).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...