Cho A là tập hợp các ước nguyên dương của 24, B là tập hợp các ước nguyên dương của 18. Những kết quả sai trong các kết quả cho sau đây là

(a) Tập A có 8 phần tử.

(b) Tập B có 6 phần tử.

(c) Tập A ∪ B có 14 phần tử.

(d) Tập A ∩ B có 4 phần tử.

(e) Tập A \ B có 2 phần tử.

(h) Tập B \ A có 2 phần tử.

A.

(b), (c) và (e).

B.

(c) và (e).

C.

(a), (d) và (e).

D.

(b), (c) và (d).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(c) và (e).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...