** Cho A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Hoa đỏ, b: Hoa vàng; D: hoa kép, d : hoa đơn. Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho bố mẹ có kiểu gen AaBbDd x AabbDd.

Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình A-B-D- ở F2 là:

A.

14,0625%.

B.

4,6875%.

C.

28,125%.

D.

42,1875%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

28,125%.

Aa x Aa →  cây cao

Bb x bb →  hoa đỏ

Dd x Dd →  hoa kép

Vậy tỉ lệ xuất hiện ở F2 loại kiểu hình A-B-D- = .. = 28,125%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...