** Cho A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Hoa đỏ, b: Hoa vàng; D: hoa kép, d : hoa đơn. Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho bố mẹ có kiểu gen AaBbDd x AabbDd.

Có bao nhiêu loại kiểu hình xuất hiện ở F2?

A.

8.

B.

18.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8.

Aa x Aa → 2 kiểu hình, tỉ lệ  cao,  thấp.

Bb x bb → 2 kiểu hình, tỉ lệ  hoa đỏ,  hoa vàng

Dd x Dd → 2 kiểu hình, tỉ lệ  hoa kép,  hoa đơn.

Vậy, số kiểu hình xuất hiện ở F2 là: 2.2.2 = 8 kiểu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...