Cho A, B, M lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức -4, 4i, x + 3i. Với giá trị thực nào của x thi A, B, M

thẳng hàng ?

A.

x = 1

B.

x = -1

C.

x = -2

D.

x = 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

x = -1

Ta có A(-4 ; 0), B(0 ; 4), M(x ; 3)

⇒  = (4 ; 4),  = (x + 4 ; 3)

A, B, M thẳng hàng khi  cùng phương với  hay

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...