Cho A, B, M lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức -4, 4i, x + 3i. Với giá trị thực nào của x thi A, B, M

thẳng hàng ?

A.

x = 1

B.

x = -1

C.

x = -2

D.

x = 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

x = -1

Ta có A(-4 ; 0), B(0 ; 4), M(x ; 3)

⇒  = (4 ; 4),  = (x + 4 ; 3)

A, B, M thẳng hàng khi  cùng phương với  hay

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...