Cho a ≠ 0. Xét các khẳng định sau:
(a) Nếu a > 0 thì a + 1a ≥ 2; dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = 1.
(b) Với mọi a ta đều có a + 1a ≥ 2; dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = 1.
(c) Nếu a < 0 thì a + 1a ≤ -2; dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = -1.
(d) Với mọi a ta đều có a + 1a ≥ 2; dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = 1 hoặc a = -1.
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...