Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (nAl = nFe) vào 100ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A vào dung dịch HCl dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là:

A.

2M và 1M.

B.

1M và 2M.

C.

0,2M và 0,1M.

D.

Kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1M và 2M.

Tóm tắt sơ đồ:

(nAl = nFe)

 Chất rắn A 

 Ta có: nAl = nFe =  = 0,1 (mol)

Đặt  = x mol và =  = y mol

 X + Y  Chất rắn A gồm 3 kim loại  Al hết, Fe chưa phản ứng hoặc còn dư. Hỗn hợp hai muối hết.

Quá trình oxi hóa:

 Tổng số mol electron nhường bằng 0,5 mol.

Quá trình khử:

 Tổng số mol electron nhận bằng: (x + 2y + 0,1) mol.

Theo định luật bảo toàn clectron, ta có phương trình:

x + 2y + 0,1 = 0,5 hay x + 2y = 0,4     (1)

Mặt khác, chất rắn B không tan là: Ag: x mol; Cu: y mol

 108x + 64y = 28     (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

  = 2 M;  = 1M.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...