Cho 700 (ml) dung dịch KOH 0,1M vào 100 (ml) dung dịch AlCl3 0,2M. Sau phản ứng khối lượng kết tủa tạo ra là:

A.

0,78 g.

B.

1,56 g.

C.

0,97 g.

D.

0,68 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,78 g.

 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol); nKOH = 0,7.0,1 = 0,07 (mol).

AlCl3 + 3KOH  Al(OH)3↓ + 3KCl

0,02      0,06       0,02 (mol)

Al(OH)3 + KOH  K[Al(OH)4]

0,01          0,01 (mol)

 = 78.0,01 = 0,78 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...