Cho 6,45 gam hỗn hợp bột X gồm hai kim loại Al và Mg có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2 vào 150 (ml) dung dịch Y chứa Fe(NO3)2 1M và Cu(NO3)2 1M, khuấy đều cho đến khi kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn và dung dịch Z. Giá trị của m là:

A.

12,90.

B.

21,90.

C.

19,20.

D.

18,45.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

18,45.

nAl = 3. = 0,15 (mol)  nMg = 0,1 (mol); nFe2+ = nCu2+ = 0,15 (mol).

Tính oxi hóa: Cu2+ > Fe2+  Cu2+ bị khử trước Fe2+.

Tính khử: Mg > Al  Mg bị oxi hóa trước Al.

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

Mg + Cu2+ Mg2+ + Cu     (1)

0,1 → 0,1                  0,1

nCu2+ = 0,05 (mol).

2Al   +  3Cu2+ 2Al3+ + 3Cu↓     (2)

 ← 0,05        →          0,05

nAl = 0,15 −   = 0,35/3 (mol).

2Al  + 3Fe2+ 2Al3+ + 3Fe↓      (3)

0,1 ← 0,15        →         0,15

nAl dư =  − 0,1 =  (mol).

Từ (1), (2) và (3)  m = 64.0,15 + 56.0,15 + 27. = 18,45 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...