** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg.

Có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen cho 8 kiểu giao tử?

A.

80.

B.

20.

C.

640.

D.

160.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

160.

8 = 23  Trong kiểu gen có 3 cặp dị hợp + 3 cặp đồng hợp  Số kiểu gen khác nhau có thể cho 8 kiểu giao tử là:

23 x = 8 x = 8 x 20 = 160 kiểu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...