** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg.

Một cá thể tạo 2 kiểu giao tử về 6 gen trên, kiểu gen cá thể này là một trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

480.

B.

128.

C.

192.

D.

384.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

192.

2 = 21  Trong kiểu gen có một cặp dị hợp + 5 cặp đồng hợp.

+ 5 cặp đồng hợp bất kì tạo 25 = 32 kiểu.

+ 1 cặp dị hợp có số vị trí khác nhau:  = 6.

Kiểu gen cá thể này có thể là một trong số 32 x 6 = 192 trường hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...