Cho 52,8 gam hỗn hợp gồm hai este no, đơn chức là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi so với H2 bằng 44, tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,6 M, rồi cô cạn dung dịch vừa thu được còn lại 66,9 gam chất rắn B. Công thức phân tử của hai este là:

A.

HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

B.

C2H5COOCH3 và CH3COOC2H.

C.

HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 (hoặc C2H5COOCH3).

D.

HCOOC3H7 và CH3COOCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 (hoặc C2H5COOCH3).

Meste = 44.2 = 88 neste = = 0,6 (mol)

nNaOH = 1,2 (mol)

RCOOR' + NaOH  RCOONa + R'OH

   0,6          0,6          0,6                 (mol)

Khi cô cạn dung dịch thu được thì còn lại 0,6 mol RCOONa và 0,6 mol NaOH.

  mRCOONa = 66,9 − (0,6.40) = 42,9 (g)

 MRCOONa = = 71,5  R = 4,5 (R1 = 1)

R1=1 R'1= 88 − 1 − 44 = 43 (C3H7)

Vậy có 1 este là HCOOC3H7.

R' = 88 − 4,5 − 44 = 39,5

mà R'1 = 43 > 39,5 R'2 có thể là CH3 (15) hoặc C2H5 (29).

Vậy este còn lại là CHCOOC2H5 hoặc C2H5COOCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...