Cho 50 (ml) dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H=1;C=12;O=16; Ag=108):

A.

0,02M.

B.

0,10M.

C.

0,01M.

D.

0,20M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,20M.

Phản ứng dạng: C6H12O6 2Ag

nglucozơ = nAg = . = 0,01 (mol)

CM(glucozơ) = 0,2M.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...