Cho 45 (gam) trieste của glixerol với một axit béo tác dụng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch NaOH 1,5M được m1 (gam) xà phòng và m2 (gam) glixerol. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

A.

46,4 và 4,6.

B.

4,6 và 46,4.

C.

40,6 và 13,8.

D.

15,2 và 20,8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

46,4 và 4,6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...