Cho 45 (gam) trieste của glixerol với một axit béo tác dụng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch NaOH 1,5M được m1 (gam) xà phòng và m2 (gam) glixerol. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

A.

46,4 và 4,6.

B.

4,6 và 46,4.

C.

40,6 và 13,8.

D.

15,2 và 20,8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

46,4 và 4,6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...