Cho 4 chất lỏng: ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic, metyl fomat đựng trong 4 lọ mất nhãn. Dãy thuốc thử thích hợp để phân biệt 4 chất lỏng trên là:

A.

Na, dd AgNO3/NH3.

B.

Giấy quỳ tím, NaOH.

C.

Giấy quỳ tím, dd AgNO3/NH3.

D.

Cu(OH)2, NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cu(OH)2, NaOH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...