Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam ancol etylic. Công thức của este là (Cho H = 1, C = 12, O = 16):

A.

CH3COOC2H5.

B.

C2H5COOCH3.

C.

C2H5COOC2H5.

D.

HCOOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCOOC2H5.

Este là no, đơn chức và tạo thành ancol etylic → Este có công thức CnH2n+1COOC2H5 hay RCOOC2H5.

RCOOC2H C2H5OH

 neste = nrượu =  = 0,05 (mol)  Meste  = 74.

 n = 0  este: HCOOC2H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...