Cho 3,5 (g) một anken X tác dụng hoàn toàn với dung dịch KMnO4 loãng dư, thu được 5,2 (g) sản phẩm hữu cơ. X có công thức phân tử là:

A.

C5H10.

B.

C4H8.

C.

C3H6.

D.

C2H4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C5H10.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...