Cho 31,2 (g) hỗn hợp gồm bột Al; Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 16,8 lít H2 (0°C và 0,8 atm). Số gam mỗi chất trong hỗn hợp đầu và thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết người ta dùng dư 10 (ml) so với thể tích cần dùng) là:

A.

20,4g Al; 10,8g Al2O3 và 210ml.

B.

11,8g Al; 20,4g Al2O3 và 210ml.

C.

10,8g Al; 20,4g Al2O3 và 210ml.

D.

10,8g Al; 20,4g Al2O3 và 200ml.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...