Cho 3 hợp chất hữu cơ X, Y, Z đều chứa các nguyên tố C, H, N. Thành phần phần trăm khối lượng của N trong phân tử X là 45,16%, trong Y là 23,73%, trong Z là 15,05%. Biết cả X, Y, Z khi tác dụng với axit clohiđric đều cho muối amon có dạng công thức R-NH3Cl. Công thức của X, Y (mạch thẳng), Z lần lượt là:

A.

CH3-NH2, C2H5-NH2, C6H5-NH2.

B.

C2H5-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, C6H5-NH2.

C.

CH3-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, C6H5-NH2.

D.

CH3-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, C6H5-CH2-NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, C6H5-NH2.

Gọi CTTQ của X: CxHyNH2; của Y : CaHbNH2; của Z: CmHnNH2.

Trong X: %N = .100 = 45,16 12x + y = 15.

Biện luận:

Vậy x = 1; y = 3 thõa mãn CT của X là: CH3-NH2.

Trong Y: %N = .100 = 23,73 12a + b = 43.

Biện luận:

Vậy a = 3; b = 7 thỏa mãn CT (mạch thẳng) của Y là: CH3-CH2-CH2-NH2.

Trong Z: %N = .100 = 15,05 12m + n = 77.

Biện luận:

Vậy m = 6; n = 5 thỏa mãn CT của Z là: C6H5-NH2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...