Cho 3 dung dịch: Glucozơ, fomon, glixerol. Để phân biệt các dung dịch trên chỉ cần dùng hóa chất là:

A.

Quỳ tím và Na.

B.

Dung dịch Na2CO3.

C.

Dung dịch AgNO3/NH3.

D.

Cu(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cu(OH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...