Cho 3 chất X, Y, Z vào 3 ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH. Lắc đều và quan sát thấy:

X, Y, Z là những chất nào sau đây?

A.

X là hồ tinh bột; Y là dung dịch HCOOH; Z là dung dịch mantozơ.

B.

X là dung dịch protit; Y là dung dịch CH3CHO; Z là dung dịch saccarozơ.

C.

X là dung dịch anbumin; Y là dung dịch C2H5COOH; Z là dung dịch glixin.

D.

X là dung dịch lòng trắng trứng; Y là dung dịch CH3COOH; Z là dung dịch glucozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

X là dung dịch lòng trắng trứng; Y là dung dịch CH3COOH; Z là dung dịch glucozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...