Cho 3 chất X, Y, Z vào 3 ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH. Lắc đều và quan sát thấy:

X, Y, Z là những chất nào sau đây?

A.

X là hồ tinh bột; Y là dung dịch HCOOH; Z là dung dịch mantozơ.

B.

X là dung dịch protit; Y là dung dịch CH3CHO; Z là dung dịch saccarozơ.

C.

X là dung dịch anbumin; Y là dung dịch C2H5COOH; Z là dung dịch glixin.

D.

X là dung dịch lòng trắng trứng; Y là dung dịch CH3COOH; Z là dung dịch glucozơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...