Cho 281,4 (g) hỗn hợp X gồm anilin, phenol, axit axctic và ancol etylic. Hoà tan hỗn hợp X và n-hexan rồi chia thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1 cho tác dụng với Na dư cho 13,44 (lít) khí (đktc).

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch nước brom dư cho 165,3 (g) kết tủa trắng.

Phần 3 cho tác dụng vừa đủ với 160 (ml) dung dịch NaOH 14% (d = 1,25 (g/ml)).

Số mol của mỗi chất trong 281,4 (g) hỗn hợp X là:

A.

Anilin: 0,25 (mol); Phenol: 0,2 (mol); Axit axetic: 0,3 (mol); Ancol etylic: 0,4 (mol).

B.

Anilin: 0,2 (mol); Phenol: 0,3 (mol); Axit axetic: 0,4 (mol); Ancol etylic: 0,5 (mol).

C.

Anilin: 0,4 (mol); Phenol: 0,6 (mol); Axit axetic: 0,8 (mol); Ancol etylic: 0,3 (mol).

D.

Anilin: 0,1 (mol); Phenol: 0,2 (mol); Axit axetic: 0,5 (mol); Ancol etylic: 0,6 (mol).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...