Cho 281,4 (g) hỗn hợp X gồm anilin, phenol, axit axctic và ancol etylic. Hoà tan hỗn hợp X và n-hexan rồi chia thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1 cho tác dụng với Na dư cho 13,44 (lít) khí (đktc).

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch nước brom dư cho 165,3 (g) kết tủa trắng.

Phần 3 cho tác dụng vừa đủ với 160 (ml) dung dịch NaOH 14% (d = 1,25 (g/ml)).

Số mol của mỗi chất trong 281,4 (g) hỗn hợp X là:

A.

Anilin: 0,25 (mol); Phenol: 0,2 (mol); Axit axetic: 0,3 (mol); Ancol etylic: 0,4 (mol).

B.

Anilin: 0,2 (mol); Phenol: 0,3 (mol); Axit axetic: 0,4 (mol); Ancol etylic: 0,5 (mol).

C.

Anilin: 0,4 (mol); Phenol: 0,6 (mol); Axit axetic: 0,8 (mol); Ancol etylic: 0,3 (mol).

D.

Anilin: 0,1 (mol); Phenol: 0,2 (mol); Axit axetic: 0,5 (mol); Ancol etylic: 0,6 (mol).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Anilin: 0,2 (mol); phenol: 0,3 (mol); axit axetic: 0,4 (mol); ancol etylic: 0,5 (mol).

Gọi a, b, c, d là số mol của anilin, phenol, axit axetic và ancol trong mỗi phần.

− Phần 1 + Na: Có phenol, axit, ancol phản ứng theo dạng chung:

OH + Na  ONa + H2

= (b + c + d) = = 0,6 b + c + d = 1,2.   (1)

− Phần 2 + Br2: có anilin và phenol phản ứng.

 C6H5NH2 + 3Br2  C6H5Br3NH2 + 3HBr

 C6H5OH + 3Br2  C6H5Br3OH + 3HBr

m↓ = + 330a + 331b = 165,3       (2)

− Phần 3 + NaOH: có phenol và axit phản ứng đều theo tỉ lệ mol 1 : 1

 C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O

 CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O

nNaOH = nphenol + naxit b + c = = 0,7  (3)

Mặt khác: mhh = 93a + 94b + 60c + 46d = = 93,8   (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) a = 0,2; b = 0,3; c = 0,4; d = 0,5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...