Cho 2,76 gam chất hữu cơ X gồm C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước và còn lại 2 muối của Na có khối lượng 4,44 gam. Nung nóng 2 muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 2,464 lít CO2 (đktc), 3,18 gam Na2CO3 và 0,9 gam H2O. Biết công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất, số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A.

4.

B.

5.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3.

Gọi CTTQ của 2 muối là CxHyOzNat.

Ta có: = 0,11 mol;  = 0,03 mol  nNa = 0,06 mol.

 nC = 0,11 + 0,03 = 0,14 mol

= 0,05 mol  nH = 0,1 mol

nO = [(4,44 − 0,11.12 − 0,1 − 0,06.23 )] : 16 = 0,08 mol.

x : y : z : t = 0,14 : 0,1 : 0,08 : 0,06 = 7 : 5 : 4 : 3

công thức tổng quát của 2 muối là C7H5O4Na3.

nmuối = 4,44 : 222 = 0,02 mol  nX = 0,02 mol (bảo toàn Cacbon).

MX = 2,76 : 0,02= 138.

Gọi CTPT của X là CaHbOc

Có a = 7 và 12a + b + 16c = 138  b + 16c = 54.

b

1

2

3

4

5

6

7

8

c

53/16

13/4

51/16

25/8

49/16

3

47/16

23/8

Vậy chọn b = 6 và c = 3  CTPT của X là C7H6O3.

Độ bất bão hòa của X là 5. Vậy X có chứa vòng benzene

Mà X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 nên các CTCT của X là:

HCOOC6H5OH (-OH ở vị trí ortho)

HCOOC6H5OH (-OH ở vị trí para)

HCOOC6H5OH (-OH ở vị trí meta).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...