Cho 2,64 gam một este của axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức phản ứng vừa hết với 60 ml dung dịch NaOH 0,5 M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất Y cho 3,96 gam CO2 và 2,16 gam H2O. Công thức cấu tạo của este là:

A.

CH3COOCH2CH2CH3.

B.

CH2=CHCOOCH3.

C.

CH3COOCH=CH3.

D.

HCOOCH2CH2CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCOOCH2CH2CH3.

Gọi công thức của este đó là RCOOR'.

nNaOH = 0,06.0,5 = 0,3 (mol)

RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH

  0,03       0,03           0,03       0,03  (mol)

Meste = = 88.

ROH + O2 CO2 + H2O

0,03             0,09     0,12 (mol)

Ta thấy: >   Y là ancol no, mạch hở.

Trong 0,03 mol Y có 0,09 mol C và 0,24 mol H.

Trong 1 mol Y có 3 mol C và 8 mol H.

 CTPT của Y là C3H8O (R' là C3H7)

Ta có R = 88 − 44 − R' = 1 (chỉ có thể là H).

Vậy CTCT của este là HCOOC3H7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...