Cho 2,64 gam một este của axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức phản ứng vừa hết với 60 ml dung dịch NaOH 0,5 M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất Y cho 3,96 gam CO2 và 2,16 gam H2O. Công thức cấu tạo của este là:

A.

CH3COOCH2CH2CH3.

B.

CH2=CHCOOCH3.

C.

CH3COOCH=CH3.

D.

HCOOCH2CH2CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCOOCH2CH2CH3.

Gọi công thức của este đó là RCOOR'.

nNaOH = 0,06.0,5 = 0,3 (mol)

RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH

  0,03       0,03           0,03       0,03  (mol)

Meste = = 88.

ROH + O2 CO2 + H2O

0,03             0,09     0,12 (mol)

Ta thấy: >   Y là ancol no, mạch hở.

Trong 0,03 mol Y có 0,09 mol C và 0,24 mol H.

Trong 1 mol Y có 3 mol C và 8 mol H.

 CTPT của Y là C3H8O (R' là C3H7)

Ta có R = 88 − 44 − R' = 1 (chỉ có thể là H).

Vậy CTCT của este là HCOOC3H7.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...