Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 gam muối sunfat. Đó là kim loại nào trong số các kim loại sau:

A.

Mg.

B.

Fe.

C.

Ca.

D.

Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe.

= 0,045 (mol)  nH+ = 2 = 0,09 (mol)

M     +   aH+ M2+ + H2

     0,09

M = 28a a = 2; M = 56 (Fe) thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...