Cho 2,4 gam Mg vào 200 (ml) dung dịch FeCl3 0,4M. Trong các phản ứng sau:

2FeCl3 + Mg  MgCl2 + FeCl2    (1)

3Mg + 2FeCl3  3MgCl2 + 2Fe   (2)

Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe           (3)

2FeCl3 + Fe  3FeCl2                 (4)

Các phản ứng xảy ra là:

A.

(1) và (3).

B.

(2) và (4).

C.

(1) và (2).

D.

(1), (2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1) và (3).

nFe3+ = 0,08 mol; nMg = 0,1 mol

Fe3+  +  Mg  Mg2+ + Fe2+

0,08     0,08              0,08

Mg   +  Fe2+  Mg2+ + Fe

0,02    0,02

 Xảy ra phản ứng (1) và (3).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...