Cho 2,4 gam Mg vào 200 (ml) dung dịch FeCl3 0,4M. Trong các phản ứng sau:

2FeCl3 + Mg  MgCl2 + FeCl2    (1)

3Mg + 2FeCl3  3MgCl2 + 2Fe   (2)

Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe           (3)

2FeCl3 + Fe  3FeCl2                 (4)

Các phản ứng xảy ra là:

A.

(1) và (3).

B.

(2) và (4).

C.

(1) và (2).

D.

(1), (2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1) và (3).

nFe3+ = 0,08 mol; nMg = 0,1 mol

Fe3+  +  Mg  Mg2+ + Fe2+

0,08     0,08              0,08

Mg   +  Fe2+  Mg2+ + Fe

0,02    0,02

 Xảy ra phản ứng (1) và (3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...