Cho 2,4 gam Mg vào 200 (ml) dung dịch FeCl3 0,4M. Trong các phản ứng sau:

2FeCl3 + Mg  MgCl2 + FeCl2    (1)

3Mg + 2FeCl3  3MgCl2 + 2Fe   (2)

Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe           (3)

2FeCl3 + Fe  3FeCl2                 (4)

Các phản ứng xảy ra là:

A.

(1) và (3).

B.

(2) và (4).

C.

(1) và (2).

D.

(1), (2) và (3).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...