Cho 20 (gam) hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al, Mg được nghiền nhỏ trộn đều. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Tác dụng với nước dư sinh ra 4,48 lít H2 (đktc).

Phần 2: Tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 7,84 lít H2 (đktc).

Khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là:

A.

1,4 (gam).

B.

10,7 (gam).

C.

3,6 (gam).

D.

4,8 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,4 (gam).

  • 1/2X + H2O dư:

2K + 2H2O 2K+ + 2OH + H2↑     (1)

 x                               x        0,5x

Al + OH + H2O + H2↑    (2)

        x                                1,5x

  = 0,5x + 1,5x = = 0,2 (mol)  x = 0,1 (mol)  mK (trong X) = 7,8(gam).

  • 1/2X + NAOH dư:

2K + 2H2O 2K+ + 2OH + H2↑     (3)

0,1                                    0,05

Al + OH + H2O + H2      (4)

y                                       1,5y

  = 0,05 + 1,5y = = 0,35  y = 0,2 (mol)  mAl (trongX) = 10,08 (gam).

 mMg = 20 − (7,8 + 10,8) = 1,4 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...