Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được 4,8 gam chất rắn, dung dịch Y và 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là:

A.

54,2 gam.

B.

42,5 gam.

C.

25,4 gam.

D.

52,4 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

52,4 gam.

nNO = = 0,2 (mol)

Bán phản ứng khử:

4 + 4H+ + 3e NO↑ + 2H2O + 3

                                 0,2                   0,6

mmuối khan = mkim loại +   tạo muối = (20 – 4,8) + 62.0,6 = 52,4 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...