Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, mạch hở, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol (với thứ tự phân tử khối tăng dần) = 1 : 10 : 5 thì CTPT của 3 amin đó là:

A.

CH3NH2; C2H5NH2; C3H7NH2.

B.

C2H7N; C3H9N; C4H11N.

C.

C3H9N; C4H11N; C5H13N.

D.

C3H7N; C4H9N; C5H11N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H7N; C3H9N; C4H11N.

Gọi công thức phân tử trung bình của hỗn hợp là CH2+3N.

CH2+3N + HCl  CH2+3NHCl.

Áp dụng ĐLBTKL: mHCl = 31,68 − 20 = 11,68 (gam); nHCl = = 0,32 (mol).

Gọi số mol của 3 amin trên theo thứ tự phân tử khối tăng dần lần lượt là: a, 10a, 5a.

Ta có: a + 10a + 5a = 0,32 a = 0,02 (mol).

Gọi công thức amin lần lượt là: CxH2x+3N; Cx+1H2x+5N; Cx+2H2x+7N.

0,02.(14x + 17) + 0,2.(14x + 31) + 0,1.(14x + 45) = 20 x = 2.

Vậy công thức phân tử của 3 amin là: C2H7N; C3H9N; C4H11N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...