Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol (và thứ tự phân tử khối tăng dần) bằng 1 : 10 : 5 thì CTCT của 3 amin đó là:

A.

CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2.

B.

C2H7N, C3H9N, C4H11N.

C.

C3H9N, C4H11N, C5H13N.

D.

C2H7N, C3H9N, C4H11N hoặc C3H9N, C4H11N, C5H13N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H7N, C3H9N, C4H11N.

Đặt công thức chung: CH2+3

CH2+3 + HCl  CH2+3NHCl

Cứ 1 mol hỗn hợp amin phản ứng, tạo muối, làm tăng 36,5 gam. Vậy khi khối lượng tăng: 31,68 − 20 = 11,68 (gam) thì mhh amin = = 0,32 (mol).

 amin  = = 62,5   = 3,25.

  Hỗn hợp 3 amin có thể là: C2H7N, C3H9N, C4H11N (I)  hoặc C3H9N, C4H11N, C5H13N (II)

Do số mol 3 chất tương ứng với tỉ lệ 1 : 10 : 5 nên với nhh = 0,32 thì số mol 3 chất lần lượt là: 0,02; 0,2; 0,1.

Với hỗn hợp (I) lúc đó mhh = 45.0,02 + 59.0,2 + 73.0,1 = 20 (gam).

Hoặc  = = 3,25 (phù hợp).

Với hỗn hợp (II) thì mhh = 59.0,02 + 73.0,2 + 87.0,1 = 24,48.

Hoặc  = = 4,25 (loại).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...