Cho 2 mol KI vào dung dịch chứa kali đicromat trong axit sunfuric đặc có dư thu được đơn chất X. Số mol X là:

A.

1 mol.

B.

2 mol.

C.

3 mol.

D.

4 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 mol.

6KI +  K2C2O7 + 7H2SO4 → Cr2 (SO4)3 + 4K2SO4+3 I2  +7H2O

Đơn chất X là I2, nx= ½ nKI= 1 mol

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...