Cho 2 (mol) CH3COOH phản ứng với 3 (mol) C2H5OH trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng este hoá đạt 66,67%. Hằng số cân bằng KC của có giá trị là:

A.

4.

B.

2.

C.

1,6.

D.

3,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...