Cho 2 (g) hiđrocacbon X tác dụng với dung dịch brom thấy khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 16 (g). X có công thức cấu tạo nào trong các công thức sau, biết X có công thức cấu tạo giống axetilen.

A.

CH=C-CH2-CH3.

B.

CH=C-(CH2)2-CH3.

C.

CH=C-CH3.

D.

CH3-C=C-CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH=C-CH3.

Gọi công thức phân tử của X là CxHy, vì có liên kết 3 nên có phản ứng:

CxHy           +     2Br2 CxHyBr2

1 mol                 2 mol

mol      mol

Từ phương trình trên ta có: 12x + y = 40. Kẻ bảng ta có x = 3; y = 4 là hợp lí.

CTCT của X: CH=C-CH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...