Cho 2 (g) hiđrocacbon X tác dụng với dung dịch brom thấy khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 16 (g). X có công thức cấu tạo nào trong các công thức sau, biết X có công thức cấu tạo giống axetilen.

A.

CH=C-CH2-CH3.

B.

CH=C-(CH2)2-CH3.

C.

CH=C-CH3.

D.

CH3-C=C-CH3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...