Cho 18,4 gam Na vào 100 (ml) dung dịch Fe(NO3)3 1M và Al(NO3)3 1,5M, sau khi phản ứng kết thúc kết tủa thu được đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

8.

B.

13,1.

C.

15,65.

D.

18,5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

18,5.

nNa = = 0,8 (mol); nFe2+ = 0,01 (mol); nAl3+ = 0,015 (mol).

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

2Na + 2H2O 2Na+ + 2OH + H2

 0,8                              0,8

Fe3+ + 3OH   Fe(OH)3

0,1   →  0,3    →   0,1

Al3+  +  3OH Al(OH)3

0,15 → 0,45   →   0,15

nOH- = 0,8 − (0,45 + 0,3) = 0,05 (mol).

Al(OH)3 + OH + 2H2O.

  0,05  ← 0,05

mkết tủa = 107.0,1 + 78.0,1 = 18,5 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...