Cho 18,4 gam Na vào 100 (ml) dung dịch Fe(NO3)3 1M và Al(NO3)3 1,5M, sau khi phản ứng kết thúc kết tủa thu được đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

8.

B.

13,1.

C.

15,65.

D.

18,5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

18,5.

nNa = = 0,8 (mol); nFe2+ = 0,01 (mol); nAl3+ = 0,015 (mol).

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

2Na + 2H2O 2Na+ + 2OH + H2

 0,8                              0,8

Fe3+ + 3OH   Fe(OH)3

0,1   →  0,3    →   0,1

Al3+  +  3OH Al(OH)3

0,15 → 0,45   →   0,15

nOH- = 0,8 − (0,45 + 0,3) = 0,05 (mol).

Al(OH)3 + OH + 2H2O.

  0,05  ← 0,05

mkết tủa = 107.0,1 + 78.0,1 = 18,5 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...