Cho 18,4 (g) hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại của nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau khi phản ứng thu được 20,6 (g) muối khan. Hai kim loại đó là:

A.

Be, Mg.

B.

Mg, Ca.

C.

Ca, Sr.

D.

Sr, Ba.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mg, Ca.

gọi M là kim loại trung bình của 2 kim loại cần tìm

MCO3 + 2HCl  → MCl2 + H2O + CO2
M+ 60                M+71                                     (g)

Ta thấy cứ 1 mol muối cacbonat tham gia phản ứng thì khối lượng muối khan sẽ tăng  (M+71)-(M+60)= 11 g

Theo đề bài ra thì khối lượng muối khan tăng lên 20,6 – 18,4 =2,2 g

Vậy số mol muối cacbonat tham gia phản ứng là 2,2 ÷11 = 0,2 mol.

Ta có Mmuối cacnonat = M+60 = 18,4 =92   →   M = 32 → có 1 kim loại có khối lượng mol > 32 và 1 kim loại có khối lượng mol < 32.

Mặt khác hai kim loại cần tìm ở 2 chu kì liên tiếp của nhóm IIA, vậy hai kim loại đó là Mg và Ca.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...