Cho 1,62 gam nhôm vào 100 ml dung dịch chứa CuSO4 0,6M và Fe2(SO4)3 xM. Kết thúc phản ứng thu được 4,96 gam chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x là  

A.

A: 0,25

B.

B: 0,1

C.

C: 0,15

D.

D: 0,2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Quá trình: img1 img2 img3  img4   VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...