Cho 16,2 (g) kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc) thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1,2 (g) khí H2 thoát ra. Kim loại X là:

A.

Mg.

B.

Zn.

C.

Al.

D.

Ca.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Al.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...