Cho 14,9 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào a mol dung dịch H2SO4. Để chứng minh hỗn hợp kim loại tan hết ta cần chứng minh:

A.

a ≥ 0,266.

B.

a ≤ 0,229.

C.

0,229 < a < 0,229.

D.

a ≠ 0,229.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a ≥ 0,266.

nH+ = 2a (mol)

65x + 56y = 14,9  x + y < = 0,266 (*)

Zn + 2H+ Zn2+ + H2

Fe + 2H+ Fe2+ + H2

Kim loại tan hết khi nH+ ≥ 2nX = 2(x + y)  a ≥ x + y  (**)

Kết hợp (*) và (**) a ≥ 0,266 thì hỗn hợp kim loại sẽ tan hết.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...