Cho 1,2 (g) Mg vào 100 (ml) dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V (lít) khí dạng đơn chất (không có sản phẩm khử nào khác).

Thể tích V (đktc) bằng:

A.

0,224 (lít).

B.

0,560 (lít).

C.

1,120 (lít).

D.

5,600 (lít).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,224 (lít).

5Mg + 12H+ + 2 5Mg2+ + N2 + 6H2O

0,05    0,15      0,05

0,05    0,12      0,02

0        0,03      0,03                  0,01

V = 0,01.22,4 = 0,224 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...