Cho 10,90 (g) hỗn hợp axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng hiđro hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là bao nhiêu gam?

A.

7,4 (g).

B.

11,1 (g).

C.

14,8 (g).

D.

22,2 (g).

E.

102.424.000 đồng. 

F.

102.423.000 đồng.

G.

102.016.000 đồng.

H.

102.017.000 đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:E
Lời giải:

11,1 (g).

nkhí = 1,68 : 22,4 = 0,075 (mol).

axit acrylic: CH2=CH-COOH.

axit propionic: CH3-CH2-COOH.

- Hỗn hợp + Na?

2RCOOH + 2Na 2RCOONa + H2

   0,015                                 0,075 (mol)

- Hỗn hợp cộng H2:

    0,15 (mol)                         0,15(mol)

Sản phẩm cuối cùng là axit propionic.

maxit = 0,15.74 = 11,1 (g).

(Với cách này không cần sử dụng giả thiết 10,9 g).

Ta có: T=P(1+r)n=100(1+0,4%)6102,424 triệu

Đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...