Cho 100 (ml) dung dịch aminoaxit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch NaOH 0,25M. Sau phản ứng được 2,5 gam muối khan. Mặt khác lấy 100 gam dung dịch aminoaxit nói trên có nồng độ 20,6% phản ứng vừa đủ với 400 (ml) dung dịch HCl 0,5M. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

A.

5.

B.

3.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...