Cho 100 (ml) dung dịch aminoaxit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch NaOH 0,25M. Sau phản ứng được 2,5 gam muối khan. Mặt khác lấy 100 gam dung dịch aminoaxit nói trên có nồng độ 20,6% phản ứng vừa đủ với 400 (ml) dung dịch HCl 0,5M. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

A.

5.

B.

3.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...