Cho 100 (ml) dung dịch α-amino axit (dung dịch X) có 1 nhóm cacboxyl tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch KOH 0,375M. Dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 60 (ml) dung dịch HCl 1M. Nếu cho 30 (ml) dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH rồi cô cạn sản phẩm thì thu được 1,377 gam muối khan. Biết rằng α-amino axit có mạch cacbon không nhánh. Nồng độ mol dung dịch và công thức cấu tạo của amino axit là:

A.

0,3M; H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH.

B.

0,3M; CH3-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

C.

0,3M; CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

D.

0,3M; H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,3M; CH3-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Gọi công thức của amino axit cần tìm là HOOCCxHy(NH2)n.

nKOH = 0,08.0,375 = 0,03 (mol); nHCl = 0,06.1 = 0,06 (mol).

HOOCCxHy(NH2)n + KOH KOOCCxHy(NH2)n + H2O

        0,03 mol        0,03 mol     0,03 mol

Nồng độ mol của dung dịch của amino axit là: = 0,3 (M).

KOOC-CxHy(NH2)n + (n + 1)HCl HOOC-CxHy(NH3Cl)n + KCl

         0,03    →        0,03(n + 1)

0,03(n + 1) = 0,06 n = 1 Amino axit có dạng: HOOC—CxHy—NH2.

Số mol amino axit trong 30 (ml) dung dịch là: 0,3.0,03 = 0,009 (mol).

HOOC—CxHy—NH2 + NaOH NaOOC—CxHy—NH2 + H2O

    0,009 mol                                0,009 mol

Mmuối = = 153 12x + y + 67 + 16 = 153 12x + y = 70.

Chỉ có giá trị x = 5, y = 10 (thỏa mãn) Công thức của amino axit là HOOC-C5H10-NH2.

Vì α-amino axit có mạch cacbon không nhánh nên công thức cấu tạo là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Nồng độ dung dịch: 0,3M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...