Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 − m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là:

A.

C4H10O2N2.

B.

C5H9O4N.

C.

C4H8O4N2.

D.

C5H11O2N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C5H9O4N.

Đặt X: R(NH2)x(COOH)y.

R(NH2)x(COOH)y + xHCl R(NH3Cl)x(COOH)y

R(NH2)x(COOH)y + yNaOH R(NH2)x(COONa)y + yH2O

Do m2 − m1 = 7,5 nên ta có:

(MR + 16x + 44y + 23y) − (MR + 16x + 36,5x + 45y) = 7,5 22y − 26,5x = 7,5.

Nghiệm phù hợp khi x = 1; y = 2.

Lúc đó phân tử X có 4 nguyên tử oxi và 1 nguyên tử N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...