Cho: 1 (eV) = 1,6.10−19 (J); h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em = −0,85 (eV) sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = −13,60 (eV) thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng:

A.

0,0974 (μm).

B.

0,4340 (μm).

C.

0,4860 (μm).

D.

0,6563 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,0974 (μm).

Ta có: Em − En = .

λmn = ≈ 0,0974 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...