Cho = -0,76 V; = 0,34 V; = -0,23 V.

Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần là:

A.

Ni2+, Cu2+, Zn2+.

B.

Cu2+, Ni2+, Zn2+.

C.

Ni2+, Zn2+, Cu2+.

D.

Cu2+, Zn2+, Ni2+.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...